Vraag nu een offerte aan: 06 23101985

Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Verhuurder: Verhuur Service Yerseke, gevestigd van randwijckstraat 45, 4401 KL Yerseke; ·Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder; ··Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 rolsteiger(toebehoren) en machine`s(toebehoren): alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per woonplaats vastgesteld door verhuurder.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.

5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €150, -. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.6 Bij reservering van goederen is er sprake van een huurovereenkomst.
Bij annulering binnen 7 dagen voor huurdatum is er 50% van de huur verschuldigd.
Bij annulering binnen 1 dag voor huurdatum is er 75% van de huur verschuldigd.

Bij annulering op de dag van de huurdatum is er 100% van de huur verschuldigd.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

6.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.

Artikel 7 Verzekeringen

7.1 De rolsteigers en accessoires zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 8 Reclames

8.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

8.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, telefonisch of persoonlijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan de steiger door het verkeerd plaatsen van gehuurde steigers zijn voor rekening van de huurder.

10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.

10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 11 overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht 8, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

11.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Materiaal

12.1 De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het materiaal dient in dezelfde staat ingeleverd te worden als waarin men het heeft ontvangen. Beschadigd en/ of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.

12.2 Het materiaal dient schoon en niet onnodig vies ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze bedragen Euro 100,00 per steiger of machine. (Met onnodig vies bedoelen wij dat de steiger of machine helemaal onder de verf of specie zit, of dat het onder het slijk zit.)

12.3 Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend.

12.4 Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

12.5 Door de uitgereikte materialen in gebruik te nemen gaat huurder akkoord met de staat van onderhoud en kwaliteit. Schade(n) ontstaan door het gebruik van deze materialen zijn niet op Verhuur Service Yerseke verhaalbaar.

12.6 Bij ernstige schade toegebracht door nalatigheid van de Huurder wordt altijd een standaard bedrag van €150, – in rekening gebracht, bijkomende kosten van onderdelen word naderhand factuur van gestuurd die binnen 14 dagen na factuur datum dient te worden voldaan.

12.7 rolsteigers dienen bij buiten gebruik boven de 7m te allen tijde aan een gevel bevestigd te worden. Daarna dient om de 5 meter de steiger telkens aan de gevel te worden bevestigd tegen omwaaien en voor de stabiliteit. Bij steigers die binnen staan moet vanaf 10m hoogte de steiger worden bevestigd aan een gevel. Daarna om de 6 meter nog maals herhalen. Alle schade die aan een steiger wordt toegebracht door onjuist gebruik ervan door de Huurder, word in rekening gebracht voor de Huurder.

12.8 rolsteiger moet vanaf de 4,20m hoogte met de stabilisatoren worden afgeschoord. Alle schade die aan de steiger wordt toegebracht door nalatigheid van de Huurder is voor rekening van de Huurder.

Artikel 13 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen ten opzichte van Verhuurder voldoet;
na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 14 Borg

Indien er voor een verhuurperiode borg betaald moet worden, dient deze bij het afhalen van de materialen contant betaald te worden. Na het terugbezorgen in goede en schone staat ontvangt de huurder de borg terug. De controle van de materialen zal direct geschieden bij het terugbezorgen van de materialen van Verhuur Service Yerseke

Artikel 15 Transportkosten

Binnen de kern Yerseke is transport gratis. Daarbuiten word er 60 eurocent per kilometer in rekening gebracht.(excl. BTW)

Toevoegingen met betrekking tot party en evenementen verhuur.

Wij lossen de spullen op de stoep binnen 15m van onze wagen vandaan.

Spullen dienen in dezelfde staat als bij afleveren weer retour gebracht te worden.

De huur is per dag/ weekend. Tweede dag/ weekend 50% van de huurprijs.

Als er niet de afgesproken aantal personen voor hulp zijn, dan zijn wij genoodzaakt een meerprijs te berekenen.

Barbecue dient schoon en vetvrij terug afgeleverd te worden bij ons.

Bij anulering na ontvangst word 40% van de totale kosten berekend.

Zonder borg word er niet geleverd. Mits er anders is overeengekomen.

Aanvullingen met betrekkingen tot Bouw service Yerseke

Afvoeren van afval is voor eigen rekening mits anders overeengekomen is.

Bouwplaats dient vrij begaanbaar zijn en vrij van obstakels.

Indien er tegelwerk dient geplaatst te worden dienen de wanden en vloeren vlak en strak te zijn. Eventuele oponthoud word door berekend als meerwerk.

Bouwmaterialen dienen zo dicht mogelijk op de bouwplaats te staan. Bij heel verre afstanden zal er meerwerk berekend worden.

Bestelde materialen door de klant welke niet geschikt zijn om te gebruiken en door ons moeten worden omgewisseld worden tegen het afgeproken uurloon in rekening gebracht als meerwerk.

Bij verbouwingen dienen de woning leeg en schoon te zijn zodat wij direct met ons werk kunnen aanvangen.

Als er door de klant hulp is beloofd welke er terplaatste niet blijkt te zijn of onvoldoende word dit als meerwerk door berekend


Prijzen zijn exclusief brandstof, slijp- en slijtagekosten, BTW, transport en accessoires en toebehoren
Wij reageren binnen 24 uur en bij spoed kunt u bellen naar 06-23101985.


2018 Verhuurserviceyerseke.nl - Verhuurt van alles en nog wat | Vraag een offerte aan | Algemene voorwaarden